Switch to the English version of the site


View journal profile

View editorial board etc.

View index of authors

View contents of individual issues

View guidelines for authors

Information on orders, subscriptions and pricing

Tomáš Akvinský
Studia Neoaristotelica

OBECNÉ POKYNY

Přijímáme příspěvky odpovídající orientaci časopisu, jak je popsána v Chartě: a to odborné studie, recenzní studie, jiné články, polemiky, edice, stručné recenze atd. Příspěvky mohou být jak historické, tak systematické povahy, měly by se však týkat scholastiky nebo analytické filosofie, v ideálním případě tyto přístupy kombinovat.

Jazyk: Čeština nebo slovenština pro česko-slovenské číslo; pro anglická čísla angličtina (nejlépe britská). Výjimečně akceptujeme latinu a jiné světové jazyky. Příspěvky v cizích jazycích by měly být odevzdány po korektuře kompetentním rodilým mluvčím.

Formát souboru: DOC nebo RTF. Zpravidla nepřijímáme formáty DOCX a PDF. Pokud rukopis obsahuje neobvyklé znaky či logické formule nebo vyžaduje speciální formátování, doporučujeme přiložit i PDF verzi. Pro polytonickou řečtinu (a jiná nelatinská písma) použijte kódování Unicode.

Obrázky a grafika: Pro černobílou grafiku použijte rozlišení 1200 dpi, pro obrázky ve stupních šedi 600 dpi. Obrázky vložte přímo do textu a přiložte zdrojový soubor. Barevné obrázky budou reprodukovány ve stupních šedi.

Úprava citací: Citace upravte podle Chicago Style, metody průběžných poznámek a bibliografie; v českém/slovenském textu se však řiďte českou/slovenskou typografií (tvar uvozovek atd.) U klasických filosofických děl použijte standardní zkratky a způsob citování. Odkazy na poznámky pod čarou se v textu uvádějí až po interpunkci.

Způsoby citování: (1) Krátké citace v textu: použijte (dvojité) uvozovky, bez kurzívy. (2) Bloková citace: tvoří samostatný odstavec menším typem, bez uvozovek a bez kurzívy. (3) Citáty v poznámkách: použijte (dvojité) uvozovky; odkaz na zdroj buď uvádí citát a je zakončen dvojtečkou, nebo následuje po citátu oddělen pomlčkou. Hranaté závorky slouží k vyznačení textu, který není součástí citátu (včetně trojtečky-výpustky označující vynechaný text při zkracování citátu); pro návrhy na doplnění, resp. vypuštění slov použijte špičaté, resp. složené závorky. Vyhněte se dlouhým nepřeloženým citátům: citáty by měly být přeloženy do jazyka rukopisu a originál uveden v poznámce pod čarou.

Čemu se vyhnout: vícenásobné mezery, tabulátor místo odstavcové zarážky, podtržení či tučný řez pro zdůraznění (použijte kurzívu), odkazy na poznámky v nadpisech, více než 3 úrovně nadpisů, záměna pomlčky, spojovníku a znaku minus, nadměrné užití stylů (čím méně, tím lépe). Jednoduché uvozovky používejte výlučně pro i) vnitřní uvozovky; ii) jednoduché ‘anglické uvozovky’ lze užít pro technickou referenci k výrazu.

Abstrakt: K článku připojte abstrakt v délce 1000–1500 znaků v angličtině a latině (překlad může na požádání zajistit redakce). Abstrakty se nedodávají k recenzím, polemikám apod.

Náležitosti rukopisu: Rukopisy zasílejte elektronickou poštou na adresu studia@skaut.org, ve formátu RTF nebo DOC. Rukopis je třeba zaslat jako dva soubory:

1. soubor obsahuje:
  • Anonymizovaný text vašeho příspěvku se všemi formálními náležitostmi (viz níže)
2. soubor obsahuje:
  • Abstrakt v latině a v angličtině (překlad abstraktu může na požádání zajistit redakce)
  • Seznam klíčových slov
  • Jméno autora, afiliaci a stručný odborný profil
  • E-mailovou adresu
  • Poštovní adresu
  • Případně adresu webové stránky autora

POŽADAVKY NA RUKOPIS (FORMÁLNÍ ÚPRAVA)

Požadavky na styl rukopisu (způsob citování aj.) jsou definovány v následujících dokumentech:

Pokyny v češtině přizpůsobené specifikům českého jazyka naleznete v násleujícím dokumentu:


Profil časopisu

Redakční rada a ostatní orgány časopisu

Index autorů a článků

Obsah všech vydaných čísel
Pokyny pro autory – požadavky na rukopisy

Objednávky, předplatné a ceny

Jan Duns Scotus