Richard Swinburne

KRÁTKÁ INTELEKTUÁLNÍ AUTOBIOGRAFIE

Svůj akademický život jsem začal na University of Oxford, kde jsem vystudoval filosofii v bakalářském (1954–1657) a magisterském (1957–1959) programu a pak ještě krátký kurz teologie (1959-60). V době bakalářského studia se u mne rozvinul setrvalý zájem o všechny ústřední filosofické problémy, zvláště pak o otázku, zda je možné adekvátně zdůvodnit víru v Boha, a konkrétně v články víry křesťanského náboženství. (Křesťanem jsem byl po celý život, od roku 1995 jsem členem pravoslavné církve.) Úspěchy přírodních věd jsem považoval za ústřední pro moderní světonázor. Proto (finančně podporován dvěma badatelskými stipendii –  Fereday Fellowship na St John’s College v Oxfordu a Leverhulme Fellowship v oblasti dějin a filosofie vědy na University of Leeds) jsem následující tři roky věnoval obšírnému seznamování se s dějinami fyziky a biologie a také jsem o nich začal filosofovat. V roce 1963 jsem začal přednášet filosofii na University of Hull.

Téměř všechna moje práce v následujících devíti letech se týkala filosofie vědy. Ve své první knize Prostor a čas, která vyšla v roce 1968, jsem se snažil popsat povahu prostoru a času ve světle podrobných poznatků teorie relativity a kosmologie. Moje další rozsáhlejší kniha Úvod do teorie potvrzení se týkala formalizace pravděpodobnostního počtu, tedy co je dokladem čeho. V roce 1972 jsem začal působit jako profesor filosofie na University of Keele a zároveň se moje badatelské zaměření přesunulo k filosofii náboženství, o níž jsem do té doby vydal jen jednu drobnou knížku nazvanou Pojem zázraku (1971). Během následujících dvanácti let jsem vydal svou trilogii o filosofii teismu – Logická soudržnost teismu (1997, revidované vydání 1993), Existence Boha (1979, 2. vydání 2004) a Víra a rozum (1981, druhé vydání 2005).  Její ústřední část, jíž je Existence Boha, usiluje obnovit „přirozenou teologii“ tím, že předkládá probabilistické argumenty pro existenci Boha vycházející z obecných rysů světa; a právě tímto počinem jsem se stal nejznámějším. Moje práce z raných 80. let týkající se vztahu mysli a těla byla poprvé publikována v knize Osobní totožnost (spoluautor Sydney Shoemaker, 1984); a plněji v knize Evoluce duše (1986, revidované vydání 1997).

V roce 1985 jsem obdržel Nolloth profesuru filosofie křesťanského náboženství na University of Oxford. Po následujících osmnáct let se moje práce zaměřovala na význam a zdůvodnění nauk, které odlišují křesťanství od jiných náboženství, a tato práce byla publikována v čtyřech knihách – Odpovědnost a odčinění (1989), Zjevení (1992; 2. vydání 2007), Křesťanský Bůh (1994) a Prozřetelnost a problém zla (1998). Kniha  Zdůvodnění, která se zabývá otázkou, čím je zdůvodněno nějaké přesvědčení (a co zakládá vědění), byla vydána v roce 2001. V knize Vzkříšení vtěleného Boha, která vyšla v roce 2003, jsem využil veškerou svou předchozí práci o tom, co je důkazem čeho, k tomu, abych ukázal, co dokazuje, že Ježíš byl tělesně vzkříšen. Ježíšovo vzkříšení dává podstatný základ pro víru v četná konkrétní tvrzení křesťanské nauky, proto bylo toto pojednání nutné k završení mého apologetického programu. Od roku 2002, kdy jsem odešel do penze, věnuji většinu své práce přípravě druhých (značně přepracovaných a aktualizovaných) vydání svých předchozích prací – Existence Boha (2004), Víra a rozum (2005), Zjevení (2007) a Logická soudržnost teismu (2016). Napsal jsem také dvě kratší „populární“ knihy, v nichž shrnuji svou práci v oblasti filosofie náboženství – Existuje Bůh? (1996) a Byl Ježíš Bůh? (2008). Po následujících pět let jsem se znovu věnoval otázce vztahu mysli a těla a také související otázce, zda lidé mají svobodnou vůli a jak je toto významné pro současnou neuro-vědu. Výsledkem této práce je nová kniha Mysl, mozek a svobodná vůle vydaná v roce 2013, v níž předkládám argumenty pro to, že všichni lidé se skládají ze dvou částí – duše (podstatná část) a těla (nahodilá část) – a že pravděpodobně máme svobodnou vůli (nedeterministického druhu).

Během následujících dvou let jsem pracoval převážně na druhém (značně přepracovaném a aktualizovaném) vydání své knihy Logická soudržnost teismu, která vyšla v roce 2016. V této knize se snažím srozumitelně vyložit, co znamená výrok „Existuje Bůh“ (a tak zkoumám, co obnáší, že nějaká bytost je všemocná, vševědoucí, dokonale dobrá atd.), což je prolegomenon k mojí argumentaci ve prospěch existence Boha. Od té doby jsem napsal další články o rozmanitých filosofických tématech a nyní pracuji na „populární“ knize shrnující moje názory na vztah mysli a těla (zvláště ty, které jsou obsaženy v knize Mysl, mozek a svobodná vůle). V roce 1993 jsem byl zvolen Fellow of the British Academy. V průběhu let jsem působil jako hostující profesor na univerzitách v Americe i jinde v zámoří a hojně jsem přednášel po kratší období v nejrozmanitějších zemích. Obdržel jsem čestný doktorát od Katolické univerzity v Lublinu (2015) a od Křesťanské univerzity Dimitrie Cantemir v Bukurešti (2016).


KNIHY, JICHŽ JSEM AUTOREM
(do srpna 2017)

 1.   Space and Time [Prostor a čas]. London: MacMillan and Co., 1968.
• Druhé vydání, London: MacMillan and Co., 1981.

 2.   The Concept of Miracle [Pojem zázraku]. New Studs in the Philosophy of Religion. London: MacMillan and Co., 1971.
• Kapitoly 3 a 4 jsou přetištěny v (22); úryvky z kapitol 1 a 2 jsou použity v úvodu k (22)).
• Turecké vydání, 2009.

 3.   An Introduction to Confirmation Theory [Úvod do teorie potvrzení]. London: Methuen, 1973.

 4.   The Coherence of Theism [Logická soudržnost teismu]. Clarendon Library of logic and Philosophy. Oxford University Press, 1977.
• Polské vydání, Kraków: Znak, 1996.
• Revidované vydání, 1993.
• Makedonské vydání, 2015.

 4a.  The Coherence of Theism [Logická soudržnost teismu].
• Druhé vydání, značně přepracované, Oxford University Press, 2016.
• Španělské vydání, rozpracováno.

 5.   The Existence of God [Existence Boha]. Oxford University Press, 1979.
• Německé vydání, Ditzingen: Reclam, 1987.
• Revidované vydání, 1991.

 5a.  The Existence of God [Existence Boha]. Druhé vydání, značně přepracované, Oxford University Press, 2004.
• Španělské vydání, Slaamnca: San Esteban, 2011.
• Ruské vydání, Moskva: Languages of Slavonic Culture, 2014.
• Portugalské (brazilské) vydání (s názvem A Existenaia de Deus), 2015.
• Francouzské vydání (s názvem La Probabilité du Théism, Paris: Vrin, 2015.
• Arabské vydání, v tisku.

 6.   Faith and Reason [Víra a rozum]. Oxford University Press, 1981.

 6a.  Faith and Reason [Víra a rozum]. Druhé vydání, značně přepracované, Oxford University Press, 2005.
• Rumunské vydání, Bukurešť: Cartea Universitara, 2008. Německé vydání, Würzburg: Echter, 2009.
• Španělské vydání, Salamanca: San Esteban, 2012.
• Čínské vydání, Hong Kong: Logos and Pneuma Press, 2012.
• Arabské vydání, Lebanon: Jadawel, v tisku.

(4, 5 a 6 tvoří trilogii o filosofii teismu.)

 7.   (spoluautor Sydney Shoemaker). Personal Identity [Osobní totožnost]. Oxford: Blackwell, 1984.
• Japonské vydání, Tokyo: Sangyo Tosho, 1987.

 8.   The Evolution of the Soul [Evoluce duše]. Oxford University Press, 1986.
• Revidované vydání, 1997.
• Čínské vydání, v tisku.

 9.   Responsibility and Atonement [Odpovědnost a odčinění]. Oxford: Clarendon Press, 1989.

10.   Revelation [Zjevení]. Oxford University Press, 1991.

10a. Revelation [Zjevení]. Druhé vydání, značně přepracované a rozšířené, Oxford University Press, 2007.

11.   The Christian God [Křesťanský Bůh]. Oxford University Press, 1994.

12.   Providence and The Problem of Evil [Prozřetelnost a problém zla], Oxford  University Press, 1998.
• Rumunské vydání, Bukurešť: Ars Academica, 2008.

(9, 10, 11 a 12 tvoří tetralogii o filosofii křesťanské nauky.)

13.   Is There a God? [Existuje Bůh?]. Oxford University Press, 1996.
• Toto je kratší a jednodušší verze (5).
• Holandské, finské a maďarské vydání, 1997.
• Polské vydání, 1998.
• Portugalské vydání, 1998.
• Ruská vydání, 2001 a 2006.
• Italské a turecké vydání, 2002.
• Perské vydání, 2003.
• Čínské a německé vydání, 2005.
• Amharské vydání, 2006.
• Rumunské vydání, 2007.
• České vydání, 2011.
• Revidované vydání, 2010.
• Francouzské vydání, 2009.
• Španělské vydání, 2012.
• Italské vydání, 2013.
• Portugalské (brazilské) vydání (s názvem Deus Existe?) 2015.
• Korejské a řecké vydání, v tisku.

14.   Epistemic Justification [Zdůvodnění]. Oxford University Press, 2001.

15.   The Resurrection of God Incarnate [Vzkříšení vtěleného Boha]. Oxford University Press, 2003.
• Ruské vydání, 2007.

16.   Was Jesus God? [Byl Ježíš Bůh?]. Oxford University Press, 2008.
• Toto je kratší a jednodušší verze mých názorů na zdůvodnění křesťanské nauky, jak jsou obsaženy v (9), (10a), (11), (12) a (15).
• Maďarské vydání, 2013.
• Polské vydání, 2015.
• Korejské vydání, v tisku.

17.   Mind, Brain, and Free Will [Mysl, mozek a svobodná vůle]. Oxford University Press, 2013.


KNIHY, KTERÉ JSEM EDITOVAL
(s úvody; do srpna 2017)

20.   The Justification of Induction [Ospravedlnění indukce]. Oxford Readings in Philosophy. London: Oxford University Press, 1974.
• Španělské vydání, Madrid: Alianza Editorial, 1976.

21.   Space, Time and Causality [Prostor, čas a kauzalita]. Dordrecht: Reidel, 1983.

22.   Miracles [Zázraky]. New York: MacMillan, 1989.

23.   Bayes's Theorem [Bayesův teorém]. British Academy, 2002.

24.   Free Will and Modern Science [Svobodná vůle a moderní věda]. British Academy, 2011.


Z anglického originálu na oficiálních stránkách Richarda Swinburna přeložila Světla Hanke Jarošová.
Webdesign Lukáš Novák.

Tento webový prostor poskytuje časopis

Studia Neoaristotelica

Studia Neoaristotelica – Časopis pro analytickou scholastiku jsou odborným recenzovaným časopisem určeným pro pěstování široce pojaté aristotelské filosofie, čerpající především z bohatého odkazu scholatické tradice a současné analytické metafyziky. Zvláštní důraz je kladen na nejvyspělejší formy scholastického myšlení (doposud povětšinou neprozkoumané), které se rozvíjely zejména v 16. a v 17. století. Naším záměrem je úsilí o současnou filosofickou syntézu analytických a scholastických koncepcí, s cílem obohatit nejen křesťanskou filosofii, ale i širší vzdělanou veřejnost. V časopise vítáme nejen příspěvky, které se ztotožňují s touto vizí, ale i takové, které jsou k ní kritické.

ISSN 1214-8407 (print)
ISSN 1804-6843 (online)


Switch to the English version of the site


View journal profile

View editorial board etc.

View index of authors

View contents of individual issues

View guidelines for authors

Information on orders, subscriptions and pricing


Tomáš Akvinský

Profil časopisu

Redakční rada a ostatní orgány časopisu

Index autorů a článků

Obsah všech vydaných čísel

Pokyny pro autory – požadavky na rukopisy

Objednávky, předplatné a ceny


Jan Duns Scotus